Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle bestellingen worden slechts geldig nadat ze door ons zijn aanvaard.
 2. Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. De factuurprijzen vervangen alle vorige of andere prijzen.
 4. De prijzen worden per eenheid of per fles, inclusief BTW, uitgedrukt.
 5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wij behouden ons het recht om de jaargangen opvolgend te wisselen.
 7. Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk gemeld worden.
 8. Onze facturen zijn strikt betaalbaar te Herentals. Enkel de door ons, aangegeven vermindering mag worden afgetrokken zonder het B.T.W. bedrag te wijzigen.
 9. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder disconto, tenzij anders overeengekomen.
  Bij niet betaling van de factuur binnen de acht dagen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% , samen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EURO. De onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, eveneens andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en zullen aan de koper afzonderlijk aangerekend worden. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 10. Onze vertegenwoordigers, niet belast met het innen van de rekeningen en hun verbintenissen, zijn slechts geldig na ons schriftelijk akkoord.
 11. Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 12. Bij eventuele geschillen is slechts de rechtbank van Turnhout bevoegd.
 13. De geleverde goederen blijven eigendom tot het ogenblik van volledige betaling.

2024 © Vinterra

Gecreëerd door We Are Knights